UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO EULA)

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ PRZED KONTYNUOWANIEM POBIERANIA I INSTALACJI OPROGRAMOWANIA ZIDENTYFIKOWANEGO POWYŻEJ ORAZ WSZELKICH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA, NOŚNIKÓW, MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH LUB INNEJ POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ (ŁĄCZNIE „PRODUKT”). ABY ZREALIZOWAĆ SWOJE ZAMÓWIENIE NA WYMAGANY PRODUKT, MUSISZ NAJPIERW ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. ROBIĄC TO LUB INSTALUJĄC, KOPIUJĄC LUB UŻYWAJĄC PRODUKT W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. NINIEJSZA UMOWA STANOWI CAŁĄ UMOWĘ DOTYCZĄCĄ PRODUKTU POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ANYREC I ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE, UMOWY, OŚWIADCZENIA LUB POROZUMIENIA MIĘDZY STRONAMI. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA POSTANOWIENIA O ARBITRAŻU.

Sekcja 1: Prawa własności intelektualnej

Produkt jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej, a wszystkie prawa własności intelektualnej do Produktu należą do AnyRec i jej spółek zależnych. Ponadto wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej, do treści, do których można uzyskać dostęp poprzez użytkowanie Produktu, są własnością odpowiedniego właściciela treści i mogą być chronione stosownymi prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej oraz traktaty. Niniejsza Umowa nie daje użytkownikowi żadnych praw do korzystania z takich treści. Wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez AnyRec. Produkt jest tylko licencjonowany, a nie sprzedawany. Nie możesz reprodukować, publikować, przesyłać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać ani publicznie prezentować Produktu. Kopiowanie lub przechowywanie Produktu w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w sekcji 2 poniżej jest zabronione, chyba że uzyskasz uprzednią pisemną zgodę od AnyRec.

Sekcja 2: Udzielenie licencji i zabronione zastosowania

ANYREC niniejszym udziela użytkownikowi, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji na korzystanie z liczby kopii Produktu, które zapłaciłeś na odpowiedniej liczbie komputerów, uruchamianie ważnej licencjonowanej kopii systemu operacyjnego, dla którego produkt został zaprojektowany, na użytek osobisty lub na użytek wewnętrzny firmy. Możesz wykonać pojedynczą kopię Produktu do celów archiwalnych i możesz korzystać z takiej kopii tylko wtedy, gdy oryginalna kopia nie jest używana. Nie możesz usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich na jakichkolwiek kopiach Produktu. Nie możesz używać Produktu w sieci komputerowej ani zezwalać na jednoczesne korzystanie z Produktu przez więcej niż jedną osobę. Nie możesz wynajmować, wydzierżawiać ani w inny sposób przekazywać Produktu. O ile nie zezwala na to prawo, nie wolno dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji Produktu ani podejmować takich prób. Każdy dodatkowy kod, który AnyRec może dostarczyć w związku z wszelkimi usługami wsparcia uzgodnionymi między stronami, będzie uważany za część Produktu i podlega warunkom niniejszej Umowy. Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z Produktu.

Sekcja 3: Wersja próbna

Jeśli otrzymałeś, pobrałeś i/lub zainstalowałeś wersję próbną Produktu i otrzymujesz niniejszym licencję ewaluacyjną na Produkt, możesz używać Produktu wyłącznie do celów ewaluacyjnych i tylko w jednym odpowiednim okresie ewaluacyjnym, chyba że wskazano inaczej, od data pierwszej instalacji. Jakiekolwiek użycie Produktu do innych celów lub poza obowiązujący okres próbny jest surowo zabronione.

Sekcja 4: Instalacja

Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię Licencjonowanego Produktu na jednym urządzeniu. Licencjobiorca musi być głównym użytkownikiem urządzenia, na którym zainstalowany jest Licencjonowany Produkt. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich instalacji Licencjonowanego Produktu. Instalacja Licencjonowanego Produktu na dwóch lub więcej urządzeniach jest zabroniona. Możesz kupić i zainstalować wiele licencji, jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie na dwóch lub więcej urządzeniach. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wydatki poniesione w związku z instalacją i użytkowaniem licencjonowanego produktu.

Sekcja 5: Program doskonalenia oprogramowania

AnyRec zobowiązuje się do pomocy w ochronie Twojej prywatności przez cały czas, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Niniejsze oświadczenie wyjaśnia proces anonimowego gromadzenia danych i praktyki użytkowania w ramach Programu doskonalenia oprogramowania AnyRec.

Aby zapewnić i ulepszyć Produkt, jego funkcje i doświadczenie użytkownika, AnyRec będzie automatycznie gromadzić, utrzymywać, przetwarzać i wykorzystywać informacje dotyczące sposobu korzystania z różnych modułów i funkcji Produktu AnyRec. Informacje są również zbierane anonimowo w celu analizy statystycznej korzystania z Produktu.

AnyRec będzie wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom końcowym możliwie najlepszego doświadczenia z oprogramowaniem. Zebrane dane nie będą ujawniane, udostępniane, sprzedawane, sprzedawane ani wynajmowane osobom trzecim w celach marketingowych. Użytkownicy, którzy nie chcą włączyć tej usługi, mogą zrezygnować w menu opcji zaawansowanych podczas procesu instalacji.

Sekcja 6: Aktywacja

Licencjonowany produkt zawiera środki technologiczne, które mają na celu zapobieganie jego nielicencjonowanemu lub nielegalnemu użyciu. Licencjonowany produkt może zawierać technologię egzekwowania, która ogranicza Licencjobiorcę możliwość instalowania i odinstalowywania Licencjonowanego produktu na maszynie do nie więcej niż skończonej liczby razy, dla skończonej liczby urządzeń i przez określony czas wyznaczony przez zakupioną Licencję. Licencjonowany Produkt może wymagać aktywacji podczas instalacji oraz w Dokumentacji. Jeśli którakolwiek z takich odpowiednich procedur aktywacji nie zostanie wykonana, licencjonowany produkt może działać tylko przez ograniczony czas. Jeśli aktywacja jest wymagana, ale Licencjobiorca nie zakończy aktywacji w skończonym okresie czasu określonym w Dokumentacji lub wyjaśnionym podczas instalacji, Licencjonowany Produkt przestanie działać do czasu zakończenia aktywacji, w którym to czasie funkcjonalność zostanie przywrócona. Jeśli Licencjobiorca ma jakiekolwiek problemy z procesem aktywacji, może skontaktować się z Obsługą Klienta AnyRec w celu uzyskania pomocy.

Sekcja 7: Przeniesienie licencji

Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, redystrybuować ani przenosić Licencjonowanego produktu lub Licencji udzielonej na mocy niniejszej umowy EULA bez uprzedniej pisemnej zgody AnyRec.

Sekcja 8: Ograniczona gwarancja

AnyRec gwarantuje i oświadcza, że Produkt będzie zasadniczo zgodny i działał zgodnie z jego dokumentacją przez okres trzydziestu (30) dni od daty zaakceptowania warunków niniejszej Umowy i zakończenia pobierania Produktu („Okres gwarancji ”). Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy niezgodność zostanie zgłoszona AnyRec w okresie gwarancyjnym i jeśli AnyRec jest w stanie potwierdzić istotną niezgodność. Jest nieważna, jeśli niezgodność Produktu jest wynikiem wypadku, nadużycia, niewłaściwego zastosowania lub niewłaściwego użytkowania Produktu. Wyłącznym środkiem zaradczym z tytułu naruszenia niniejszej gwarancji będzie, według uznania AnyRec, (i) naprawa lub wymiana Produktu; lub (ii) zwrot ewentualnej ceny, którą zapłaciłeś za licencję na Produkt.

Sekcja 9: Wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej

Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ POWYŻEJ CZĘŚCI 4, PRODUKT JEST LICENCJONOWANY W STANIE „TAK JAK JEST” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI. CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRODUKTU PONOSI UŻYTKOWNIK, A W PRZYPADKU WADLIWOŚCI PRODUKTU, UŻYTKOWNIK, A NIE ANYREC, PONOSI CAŁKOWITE KOSZTY WSZYSTKICH KONIECZNYCH SERWISÓW LUB NAPRAW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ANYREC ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI NA PRODUKT, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. PONADTO, ANYREC NIE GWARANTUJE ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB KOMPLETNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIKI, LINKÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW ZAWARTYCH W PRODUKCIE. ANYREC NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SZKÓD, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE PRZESYŁANIEM WIRUSA KOMPUTEROWEGO, ROBAKA, BOMBY CZASOWEJ, BOMBY LOGICZNEJ LUB INNEGO TAKIEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. ANYREC PONADTO WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE LUB OŚWIADCZENIA WOBEC AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH. CZAS TRWANIA KAŻDEJ USTAWOWEJ GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONY DO OKRESU OGRANICZONEJ GWARANCJI. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, MOŻESZ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU I KRAJU.

Sekcja 10: Wyłączenie odpowiedzialności za szkody wtórne

W ŻADNYM WYPADKU ANYREC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU, W TYM MIĘDZY OGRANICZENIAMI AWARII KOMPUTERA, PRZESTRZEŃ W PRACY LUB INNYCH SZKÓD MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY I KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Sekcja 11: Ograniczenie odpowiedzialności

ANYREC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO TREŚCI PRODUKTU LUB JAKICHKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZAWARTE W NIM BŁĘDY LUB POMINIĘCIA, SZKODLIWOŚĆ, NARUSZENIA PRAW DO REALIZACJI, PRYWATNOŚCI, WŁASNOŚCI ZNAKÓW TOWAROWYCH, PRYWATNOŚĆ, PRAWA MORALNE LUB UJAWNIANIE INFORMACJI POUFNYCH. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ANYREC W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY RZECZYWISTEJ CENY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT.

JEŚLI PRODUKT JEST OBJĘTY ZAGROŻONYM, POTENCJALNYM LUB RZECZYWISTYM ROSZCZENIEM O NARUSZENIE PRAW INNYCH, ZA KTÓRE ANYREC MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, LICENCJOBIORCA PODEJMUJE NIEZWŁOCZNE I UZASADNIONE DZIAŁANIA, ABY ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA I USUNĄĆ PRODUKT PO OTRZYMANIU POWIADOMIENIA ). ANYREC MOŻE ZAPEWNIĆ LICENCJOBIORCY BEZPŁATNIE WYMIENIONY LUB ZAKTUALIZOWANY LUB ZMODYFIKOWANY PRODUKT. W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH ANYREC NIE BĘDZIE PONOSIĆ INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA.

Sekcja 12: Kontrola eksportu

Stany Zjednoczone kontrolują eksport produktów i informacji. Użytkownik zgadza się przestrzegać takich ograniczeń i nie eksportować ani reeksportować Produktu do krajów lub osób zabronionych na mocy przepisów dotyczących kontroli eksportu. Pobierając Produkt, zgadzasz się, że nie znajdujesz się w kraju, w którym taki eksport jest zabroniony, ani nie jesteś osobą lub podmiotem, do którego taki eksport jest zabroniony. Ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów lokalnych jurysdykcji dotyczących importu, eksportu lub reeksportu Produktu.

Sekcja 13: Podatki

Będziesz odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków od sprzedaży, użytkowania i podobnych związanych z licencją Produktu.

Sekcja 14: Wypowiedzenie

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, AnyRec może wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeśli nie zastosujesz się do warunków określonych w niniejszym dokumencie. W takim przypadku musisz zniszczyć wszystkie posiadane przez Ciebie kopie Produktu.

Sekcja 15: Różne

ANYREC NIE ZEZWALA UŻYTKOWNIKA NA WYKORZYSTYWANIE NASZEGO PRODUKTU W CELU NARUSZENIA LOKALNEGO PRAWA LUB NARUSZENIA PRAW LUB WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JAKICHKOLWIEK STRON. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYKORZYSTUJE NASZE OPROGRAMOWANIE W CELU WYKONYWANIA NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ LUB NARUSZA PRAWA INNYCH, WYNIKI POZOSTAJĄ NA WŁASNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TYM ELEMENTEM, PROSIMY NIE INSTALOWAĆ I/LUB UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA.

Młodzież nie może korzystać z usług świadczonych przez AnyRec w celu przeglądania treści nielegalnych, obscenicznych, pornograficznych i innych naruszeń porządku publicznego i moralności.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo ostateczną interpretację pozostawiamy do naszego uznania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy EULA lub chęci skontaktowania się z AnyRec z jakiegokolwiek powodu, prosimy o kontakt: support@anyrec.io