algemene voorwaarden

Neem een paar minuten de tijd om kennis te maken met onze Algemene voorwaarden. Het gebruik van onze website en alle bestellingen die erop worden geplaatst, houdt in dat u akkoord gaat met de volgende algemene voorwaarden en hieraan gebonden bent.

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen.

Via de AnyRec-website hebt u toegang tot een verscheidenheid aan bronnen en inhoud. Deze omvatten software, webpagina's, gegevens, berichten, tekst, afbeeldingen, foto's en grafische afbeeldingen. De volgende zijn voorwaarden van een wettelijke overeenkomst tussen u en AnyRec Studio. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of de inhoud die op of via de site wordt aangeboden, stemt u ermee in de volgende algemene voorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de AnyRec-website niet gebruiken. We kunnen de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op elk moment herzien zonder u hiervan op de hoogte te stellen. De herziene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn van kracht wanneer ze worden gepubliceerd.

Gebruik van software

Elk gebruik van software is onderworpen aan een softwarelicentieovereenkomst die bij de software wordt geleverd of wordt meegeleverd. Door software van deze site te downloaden, installeren of gebruiken, geeft u aan dat u de voorwaarden van de overeenkomst hebt gelezen en ermee akkoord gaat. In het geval dat software die op of via de site wordt aangeboden niet voor uw gebruik in licentie is gegeven door middel van licentievoorwaarden die specifiek zijn voor de software, mag u de software gebruiken met inachtneming van het volgende:

  1. de Software mag uitsluitend worden gebruikt voor uw persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden;
  2. de Software mag op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd;
  3. de Software mag niet opnieuw worden gedistribueerd.

Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.

Gebruik van materiaal

Alle logo's, welkomstschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress (gezamenlijk "Merken") van AnyRec of haar externe licentiegevers. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, is het gebruik, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of distribueren van Merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AnyRec verboden en kan het auteursrecht, handelsmerk, privacy en andere toepasselijke wetten of voorschriften.

Vergoeding

U stemt ermee in AnyRec, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

auteursrechten

Copyright op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en in licentie gegeven door AnyRec Studio. Al het materiaal op deze site is beschermd door internationaal auteursrecht en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd, aangepast of behandeld in welke vorm of op welke manier dan ook of in enige media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AnyRec Studio. U mag geen copyright- of andere kennisgeving van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op deze Site worden weergegeven, zijn eigendom van AnyRec of andere derden. Het is u niet toegestaan de Merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AnyRec of een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken. AnyRec en het AnyRec-logo zijn handelsmerken van AnyRec Studio.