LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA)

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR VOORDAT U VERDER GAAT MET HET DOWNLOADEN EN INSTALLEREN VAN HET HIERBOVEN GEDENTIFICEERDE SOFTWAREPROGRAMMA EN EVENTUELE AANVERWANTE SOFTWARECOMPONENTEN, MEDIA, GEDRUKT MATERIALEN OF ANDERE GERELATEERDE ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE (COLLECTIEF PRODUCT). OM UW BESTELLING VAN HET PRODUCT DAT U HEBT GEVRAAGD TE VOLTOOIEN, MOET U EERST DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEREN. DOOR DIT TE DOEN OF ANDERSZINS HET PRODUCT TE INSTALLEREN, KOPIREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DEZE OVEREENKOMST VERTEGENWOORDIGT DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET PRODUCT TUSSEN U EN IEDEREEN, EN VERVANGT ELKE VOORGAANDE VOORSTEL, OVEREENKOMST, VERTEGENWOORDIGING OF BEGRIP TUSSEN DE PARTIJEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN ARBITRAGEBEPALING.

Sectie 1: Intellectuele-eigendomsrechten

Het product wordt beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten, en alle intellectuele eigendomsrechten in en op het product behoren toe aan AnyRec en haar dochterondernemingen. Verder zijn alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van het Product, het eigendom van de respectieve eigenaar van de inhoud en kunnen worden beschermd door toepasselijke auteursrechten of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Deze Overeenkomst verleent u geen rechten om dergelijke inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan AnyRec. Het Product wordt alleen aan u in licentie gegeven, niet verkocht. U mag het Product niet reproduceren, publiceren, verzenden, wijzigen, afgeleide werken maken van, openbaar weergeven of in het openbaar uitvoeren. Het kopiëren of opslaan van het Product anders dan uitdrukkelijk toegestaan in Sectie 2 hieronder is verboden, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van AnyRec hebt verkregen.

Sectie 2: Licentieverlening en verboden gebruik

ANYREC verleent u hierbij, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van het aantal exemplaren van het Product dat u hebt betaald op het overeenkomstige aantal computers, het uitvoeren van een geldig gelicentieerd exemplaar van het besturingssysteem waarvoor het product is ontworpen, voor persoonlijk gebruik of voor intern zakelijk gebruik van uw bedrijf. U mag een enkele kopie van het Product maken voor archiveringsdoeleinden en mag een dergelijke kopie alleen gebruiken wanneer de originele kopie niet in gebruik is. U mag geen copyrightvermeldingen op kopieën van het Product verwijderen of wijzigen. U mag het Product niet op een computernetwerk gebruiken of gelijktijdig gebruik van het Product door meer dan één persoon toestaan. U mag het Product niet verhuren, leasen of anderszins overdragen. Tenzij wettelijk toegestaan, mag u het Product niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren, of proberen dit te doen. Elke aanvullende code die AnyRec u kan verstrekken in verband met ondersteunende diensten die tussen de partijen zijn overeengekomen, wordt beschouwd als onderdeel van het Product en is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van het Product.

Sectie 3: Proefversie

Als u een proefversie van het Product hebt ontvangen, gedownload en/of geïnstalleerd en hierbij een evaluatielicentie voor het Product hebt gekregen, mag u het Product alleen gebruiken voor evaluatiedoeleinden en alleen gedurende de enige toepasselijke evaluatieperiode, tenzij anders aangegeven, vanaf de datum van de eerste installatie. Elk gebruik van het product voor andere doeleinden of buiten de toepasselijke evaluatieperiode is strikt verboden.

Sectie 4: Installatie

U mag één exemplaar van het Gelicentieerde Product op één apparaat installeren. U moet de primaire gebruiker zijn van het apparaat waarop het gelicentieerde product is geïnstalleerd. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle installaties van het Gelicentieerde Product. Installatie van het gelicentieerde product op twee of meer apparaten is verboden. U kunt meerdere licenties aanschaffen en installeren als u software op twee of meer apparaten wilt installeren. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt bij de installatie en het gebruik van het gelicentieerde product.

Sectie 5: Programma voor softwareverbetering

AnyRec doet er alles aan om uw privacy te allen tijde te helpen beschermen, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst. In deze verklaring worden het anonieme gegevensverzamelingsproces en de gebruikspraktijken voor het Software Improvement Program van AnyRec uitgelegd.

Om het Product, de functies en de gebruikerservaring te leveren en te verbeteren, verzamelt, onderhoudt, verwerkt en gebruikt AnyRec automatisch informatie over de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van AnyRec Product worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld voor statistische analyse over het gebruik van het product.

AnyRec zal dergelijke informatie alleen gebruiken om eindgebruikers de best mogelijke software-ervaring te bieden. De verzamelde gegevens worden niet openbaar gemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden. Voor gebruikers die deze service niet willen inschakelen, kunt u zich tijdens het installatieproces afmelden in het menu met geavanceerde opties.

Sectie 6: Activering

Het gelicentieerde product bevat technologische maatregelen die zijn ontworpen om ongelicentieerd of illegaal gebruik te voorkomen. Het gelicentieerde product kan handhavingstechnologie bevatten die het vermogen van de Licentienemer om het gelicentieerde product op een machine te installeren en te verwijderen beperkt tot niet meer dan een eindig aantal keren, voor een eindig aantal apparaten en voor een gedefinieerde tijdsperiode die wordt aangegeven door de gekochte Licentie. Het gelicentieerde product moet mogelijk worden geactiveerd tijdens de installatie en in de documentatie. Als een van dergelijke toepasselijke activeringsprocedure(s) niet wordt gevolgd, mag het gelicentieerde product slechts voor een beperkte periode werken. Als activering vereist is, maar de Licentienemer de activering niet voltooit binnen de beperkte tijdsperiode die is uiteengezet in de Documentatie of die tijdens de installatie is uitgelegd, zal het Gelicentieerde Product niet meer werken totdat de activering is voltooid, waarna de functionaliteit zal worden hersteld. Als Licentienemer een probleem heeft met het activeringsproces, kan Licentienemer contact opnemen met de AnyRec-klantenservice voor ondersteuning.

Sectie 7: Licentieoverdracht

Licentienemer mag het Gelicentieerde Product of de Licentie verleend door deze EULA niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, herdistribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AnyRec.

Sectie 8: Beperkte garantie

AnyRec garandeert en verklaart u dat het Product in wezen zal voldoen aan en zal werken in overeenstemming met de documentatie gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert en het downloaden van het Product voltooit (“Garantieperiode ”). Deze beperkte garantie is alleen van toepassing als de non-conformiteit tijdens de garantieperiode aan AnyRec wordt gemeld en als AnyRec de substantiële non-conformiteit kan bevestigen. Het is nietig als de non-conformiteit van het Product het gevolg is van een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing of ongepast gebruik van het Product. De exclusieve remedie voor schending van deze garantie is, naar keuze van AnyRec, ofwel (i) de reparatie of vervanging van het product; of (ii) een eventuele terugbetaling van de prijs die u hebt betaald om het Product in licentie te geven.

Sectie 9: Garantiedisclaimer

ONDER DE BEPALINGEN VAN HIERBOVEN ARTIKEL 4, WORDT HET PRODUCT IN LICENTIE GEGEVEN IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE FOUTEN, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN HET PRODUCT IS BIJ U, EN INDIEN HET PRODUCT DEFECT BLIJKT, ZIJN U EN NIETS DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD OF REPARATIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST ANYREC ALLE ANDERE GARANTIES OP HET PRODUCT AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN DOELSTELLING. VERDER GEEFT ANYREC GEEN GARANTIE OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE, TEKST, GRAFIEK, LINKS OF ANDERE ITEMS IN HET PRODUCT. ANYREC GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT ENIGE SCHADE DIE KAN WORDEN VEROORZAAKT DOOR DE OVERDRACHT VAN EEN COMPUTERVIRUS, WORM, TIJDBOM, LOGICABOMB OF ANDER DERGELIJK COMPUTERPROGRAMMA. ANYREC WIJST VERDER UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING AF AAN GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS OF ENIGE DERDE. DE DUUR VAN EEN WETTELIJK VEREISTE GARANTIEPERIODE IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE. ONGEACHT HET VOORGAANDE, HEBT U MOGELIJK ANDERE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN.

Artikel 10: Vrijwaring van gevolgschade

IN GEEN GEVAL IS ER AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET ONVERMOGEN OM HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, COMPUTERSTORING, WERKSTOP OF ANDERE, ZELFS ANDERE DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN EN LANDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Artikel 11: Beperking van aansprakelijkheid

ANYREC IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN HET PRODUCT OF ENIG DEEL DAARVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN OF NALATIGHEDEN, SLACHTMAKER, INBREUK OP PUBLICITEITSRECHTEN, PRIVACY, HANDELSMERKENRECHTEN, PRIVACY, MORELE RECHTEN OF DE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ANYREC ZAL IN GEEN GEVAL DE WERKELIJKE PRIJS DIE VOOR HET PRODUCT IS BETAALD OVERSCHRIJDEN.

INDIEN HET PRODUCT ONDERWORPEN IS AAN EEN DREIGENDE, MOGELIJKE OF WERKELIJKE CLAIM VAN INBREUK OP ANDERS RECHT WAARVOOR NYREC AANSPRAKELIJK KAN ZIJN, ZAL DE LICENTIEHOUDER SNELLE EN REDELIJKE INSPANNINGEN DOEN OM HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT TE STOPPEN EN HET PRODUCT TE VERWIJDEREN ). ANYREC KAN DE LICENTIEHOUDER GRATIS EEN VERVANGEND OF BIJGEWERKT OF GEWIJZIGD PRODUCT BIEDEN. IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN ZAL NYREC GEEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN U DRAGEN.

Sectie 12: Exportcontrole

De Verenigde Staten controleren de export van producten en informatie. U stemt ermee in dergelijke beperkingen na te leven en het product niet te exporteren of opnieuw te exporteren naar landen of personen die verboden zijn volgens de exportwetten. Door het product te downloaden, gaat u ermee akkoord dat u zich niet in een land bevindt waar dergelijke uitvoer verboden is of dat u een persoon of entiteit bent waarnaar dergelijke uitvoer verboden is. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw lokale jurisdictie met betrekking tot de import, export of herexport van het Product.

Sectie 13: Belastingen

U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle verkoop-, gebruiks- en soortgelijke belastingen met betrekking tot de licentie van het Product.

Artikel 14: Beëindiging

Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, kan AnyRec deze Overeenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan de hierin uiteengezette voorwaarden. In dat geval moet u alle exemplaren van het Product in uw bezit vernietigen.

Sectie 15: Diversen

ANYREC STAAT U NIET TOE OM ONS PRODUCT TE GEBRUIKEN OM IETS TE DOEN DAT DE LOKALE WETGEVING SCHENDT OF DE RECHTEN OF INTELLECTUELE EIGENDOM VAN EEN PARTIJ SCHENDT. ALS U ONZE SOFTWARE GEBRUIKT OM DE ILLEGALE ACTIVITEIT TE DOEN OF DE RECHTEN VAN ANDEREN TE SCHENDEN, IS HET GEVOLG VAN UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. ALS U HET NIET EENS BENT MET DIT ARTIKEL, INSTALLEER EN/OF GEBRUIK HET SOFTWAREPRODUCT DAN NIET.

Adolescenten mogen de diensten van AnyRec niet gebruiken om door de inhoud van illegale, obscene, pornografische en andere schendingen van de openbare orde en goede zeden te bladeren.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt de uiteindelijke interpretatie aan ons overgelaten. Mocht u vragen hebben over deze EULA, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met AnyRec, neem dan gerust contact met ons op: support@anyrec.io