LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA)

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TUTO SMLOUVU, NEŽ POKRAČUJETE VE STAŽENÍ A INSTALACI SOFTWAROVÉHO PROGRAMU IDENTIFIKOVANÉHO VÝŠE, A JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH SOFTWAROVÝCH KOMPONENT, MÉDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ NEBO JINÉ SOUVISEJÍCÍ „ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE“, K PRODUKTU. PRO DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY PRODUKTU, KTERÝ JSTE POŽADOVALI, MUSÍTE NEJPRVE PŘIJÍMAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY. TAK, NEBO JINÝM INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. TATO SMLOUVA PŘEDSTAVUJE CELOU SMLOUVU TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU MEZI VÁMI A ANYREC A NAHRAZUJE JAKÉKOLI PŘEDCHOZÍ NÁVRH, DOHODU, PROHLÁŠENÍ NEBO POROZUMĚNÍ MEZI STRANAMI. TATO SMLOUVA OBSAHUJE USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ROZHODČÍM.

Oddíl 1: Práva duševního vlastnictví

Produkt je chráněn autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví a veškerá práva duševního vlastnictví k Produktu patří AnyRec a jeho dceřiným společnostem. Dále všechna práva, titul a podíl, včetně všech práv duševního vlastnictví, k obsahu, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím používání produktu, jsou majetkem příslušného vlastníka obsahu a mohou být chráněny příslušnými zákony o autorských právech nebo jinými zákony o duševním vlastnictví a smlouvy. Tato smlouva vám neuděluje žádná práva k použití takového obsahu. Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností AnyRec. Produkt je licencován pouze vám, není prodáván. Produkt nesmíte reprodukovat, publikovat, přenášet, upravovat, vytvářet z něj odvozená díla, veřejně zobrazovat nebo veřejně provozovat. Kopírování nebo ukládání produktu jinak, než je výslovně povoleno v části 2 níže, je zakázáno, pokud nezískáte předchozí písemné povolení od AnyRec.

Část 2: Udělení licence a zakázané použití

ANYREC vám tímto uděluje, v souladu s podmínkami této smlouvy, omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci k používání počtu kopií produktu, které jste zaplatili, na odpovídajícím počtu počítačů, provozování platně licencované kopie operačního systému, pro který byl produkt navržen, pro vaše osobní použití nebo pro interní obchodní použití vaší společnosti. Můžete vytvořit jednu kopii Produktu pro účely archivace a tuto kopii můžete použít pouze v případě, že se původní kopie nepoužívá. Nesmíte odstraňovat ani měnit žádná upozornění na autorská práva na kopiích produktu. Nesmíte používat Produkt v počítačové síti ani povolit současné používání Produktu více než jednou osobou. Produkt si nesmíte pronajímat, pronajímat ani jinak převádět. Není-li povoleno zákonem, nesmíte produkt zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat, ani se o to pokoušet. Jakýkoli doplňkový kód, který vám AnyRec může poskytnout v souvislosti s jakýmikoli službami podpory dohodnutými mezi stranami, bude považován za součást produktu a bude se na něj vztahovat ustanovení a podmínky této smlouvy. Musíte dodržovat všechny platné zákony týkající se používání produktu.

Část 3: Zkušební verze

Pokud jste obdrželi, stáhli a/nebo nainstalovali zkušební verzi Produktu a je vám tímto udělena zkušební licence na Produkt, můžete Produkt používat pouze pro účely testování a pouze během jednoho příslušného zkušebního období, pokud není uvedeno jinak, od datum první instalace. Jakékoli použití produktu pro jiné účely nebo nad rámec příslušného zkušebního období je přísně zakázáno.

Část 4: Instalace

Můžete nainstalovat jednu kopii licencovaného produktu na jedno zařízení. Musíte být primárním uživatelem zařízení, na kterém je nainstalován licencovaný produkt. Tato smlouva se vztahuje na všechny instalace licencovaného produktu. Instalace licencovaného produktu na dvě nebo více zařízení je zakázána. Pokud chcete nainstalovat software na dvě nebo více zařízení, můžete si zakoupit a nainstalovat více licencí. Ponesete výhradní odpovědnost za veškeré náklady vzniklé při instalaci a používání licencovaného produktu.

Část 5: Program zlepšování softwaru

AnyRec se zavazuje pomáhat chránit vaše soukromí za všech okolností, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Toto prohlášení vysvětluje proces anonymního shromažďování dat a postupy používání pro Program zlepšování softwaru AnyRec.

Za účelem poskytování a zlepšování Produktu, jeho funkcí a uživatelského zážitku bude AnyRec automaticky shromažďovat, udržovat, zpracovávat a používat informace týkající se způsobu, jakým jsou používány různé moduly a funkce produktu AnyRec. Informace jsou také shromažďovány anonymně za účelem statistické analýzy používání Produktu.

AnyRec použije takové informace pouze za účelem poskytování nejlepší možné softwarové zkušenosti koncovým uživatelům. Shromážděné údaje nebudou zveřejněny, sdíleny, prodávány, obchodovány ani pronajímány žádným třetím stranám pro marketingové účely. Pro uživatele, kteří si nepřejí tuto službu povolit, se můžete během procesu instalace odhlásit v nabídce pokročilých možností.

Část 6: Aktivace

Licencovaný produkt obsahuje technologická opatření, která jsou navržena tak, aby zabránila jeho nelicencovanému nebo nezákonnému použití. Licencovaný produkt může obsahovat vynucovací technologii, která omezuje možnost Držitele licence instalovat a odinstalovat licencovaný produkt na stroji na maximálně konečný počet opakování, pro konečný počet zařízení a po definované časové období určené zakoupenou licencí. Licencovaný produkt může vyžadovat aktivaci během instalace a v dokumentaci. Pokud některý z těchto příslušných aktivačních postupů nebude dodržen, může licencovaný produkt fungovat pouze po omezenou dobu. Je-li vyžadována aktivace, ale Držitel licence nedokončí aktivaci během omezené doby uvedené v Dokumentaci nebo vysvětlené během instalace, licencovaný produkt přestane fungovat, dokud nebude dokončena aktivace, do kdy bude funkce obnovena. Pokud má Držitel licence jakýkoli problém s procesem aktivace, může se obrátit na zákaznický servis AnyRec s žádostí o podporu.

Část 7: Převod licence

Držitel licence nesmí pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, postoupit, sublicencovat, redistribuovat nebo převádět licencovaný produkt nebo licenci udělenou touto EULA bez předchozího písemného souhlasu AnyRec.

Část 8: Omezená záruka

AnyRec vám zaručuje a prohlašuje, že Produkt bude v podstatě odpovídat a fungovat v souladu s její dokumentací po dobu třiceti (30) dnů od data, kdy přijmete podmínky této smlouvy a dokončíte stažení produktu („Záruční doba “). Tato omezená záruka platí pouze v případě, že je neshoda oznámena společnosti AnyRec během záruční doby a pokud je společnost AnyRec schopna podstatnou neshodu potvrdit. Je neplatná, pokud je neshoda produktu výsledkem nehody, zneužití, nesprávného použití nebo nevhodného použití produktu. Výhradním opravným prostředkem za porušení této záruky bude podle uvážení AnyRec buď (i) oprava nebo výměna produktu; nebo (ii) vrácení ceny, pokud existuje, kterou jste zaplatili za licenci k produktu.

Část 9: Zřeknutí se záruky

V SOULADU S USTANOVENÍMI ČÁSTI 4 VÝŠE JE PRODUKT POSKYTOVÁN LICENCE NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JE“ A „SE VŠEMI CHYBAMI“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. VEŠKERÉ RIZIKO TÝKAJÍCÍ SE KVALITY A FUNKCE PRODUKTU JSTE NA VÁS, A V PŘÍPADĚ, ŽE SE PRODUKTY PROKÁŽE V VADNOU, NEPŘEBERÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA VEŠKERÉ POTŘEBNÉ SERVISY ČI OPRAVY VY, NIKOLIV. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ANYREC ODMÍTÁ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY NA PRODUKT, VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ TŘETÍCH STRAN, PRÁVA NA POSKYTNUTÍ POSKYTOVANÝCH STRAN. DÁLE SPOLEČNOST NYREC NERUČÍ ANI NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, TEXTU, GRAFIKA, ODKAZŮ NEBO JINÝCH POLOŽEK OBSAŽENÝCH V PRODUKTU. ANYREC NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÁ MŮŽE BÝT ZPŮSOBENA PŘENOSEM POČÍTAČOVÉHO VIRU, ČERVA, ČASOVANÉ BOMBY, LOGICKÉ BOMBY NEBO JINÝCH TAKOVÝCH POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ. ANYREC DÁLE VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ PRO AUTORIZOVANÉ UŽIVATELE NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY. DOBA TRVÁNÍ JAKÉKOLI ZÁKONNĚ POŽADOVANÉ ZÁRUČNÍ DOBY BUDE OMEZENA DOBA TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ MŮŽETE MÍT JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH A ZEMI LIŠÍ.

Oddíl 10: Zřeknutí se odpovědnosti za následné škody

ANYREC ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, JAKÉKOLIV VZNIKLÉ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLIV SELHÁNÍ POČÍTAČE, NEBO ZASTAVENÍ PRÁCE, NEBO ZASTAVENÍ PRÁCE MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY A ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT.

Oddíl 11: Omezení odpovědnosti

ANYREC NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST S OHLEDEM NA OBSAH PRODUKTU NEBO JAKÉKOLI JEHO ČÁSTI, VČETNĚ, ALE NEOMEZENÍ, CHYB ČI OPOMENĚNÍ V NĚM OBSAŽENÝCH, PORUŠENÍ PRÁVA NA MEZINÁRODNÍ INFORMACI, SOUKROMÍ, OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANNÉ ZNÁMKY, PORUŠENÍ OBSAHU SOUKROMÍ, MORÁLNÍ PRÁVA NEBO POSKYTOVÁNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NYREC V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ SKUTEČNOU CENU ZAPLACENOU ZA PRODUKT.

POKUD SE NA PRODUKT VZTAHUJE HROZENÍ, POTENCIÁLNÍ NEBO SKUTEČNÝ NÁROK Z PORUŠENÍ PRÁV JINÝCH SUBJEKTŮ, ZA KTERÉ MŮŽE BÝT ODPOVĚDNOST NĚKTERÉ LICENCE, VYNALOŽE DRŽITEL LICENCE VÝZKUM A PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ, ABY PRODUKT PŘESTALO POUŽÍVAT A VYMAZAL (PRODUKTU NEBUDE NA REGISTRACI NÁHLEDU EMAILU ODPOVÍDAT ). ANYREC MŮŽE BEZPLATNĚ POSKYTOVAT DRŽITELI LICENCE NÁHRADNÍ NEBO AKTUALIZOVANÝ NEBO UPRAVENÝ PRODUKT. ZA TAKOVÝCH OKOLNOSTÍ VŮČI VÁM NENESE SPOLEČNOST NYREC JINÉ ODPOVĚDNOSTI.

Oddíl 12: Kontrola vývozu

Spojené státy kontrolují vývoz produktů a informací. Souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito omezeními a nebudete exportovat nebo reexportovat Produkt do zemí nebo osob, které jsou zakázány zákony o kontrole exportu. Stažením produktu souhlasíte s tím, že se nenacházíte v zemi, kde je takový vývoz zakázán, nebo jste osobou nebo subjektem, do kterého je takový vývoz zakázán. Jste odpovědní za dodržování zákonů vaší místní jurisdikce týkající se dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu produktu.

Oddíl 13: Daně

Jste odpovědní za zaplacení všech daní z prodeje, používání a podobných daní souvisejících s licencí produktu.

Oddíl 14: Ukončení

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost AnyRec může ukončit tuto smlouvu, pokud nedodržíte podmínky zde uvedené. V takovém případě musíte zničit všechny kopie Produktu, které vlastníte.

Oddíl 15: Různé

ANYREC VÁM NEDOVOLUJE VYUŽÍVAT NÁŠ PRODUKT K ČEMU, CO PORUŠUJE MÍSTNÍ ZÁKONY NEBO PORUŠUJE PRÁVA JAKÉKOLI STRANY NEBO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. POKUD VYUŽÍVÁTE NÁŠ SOFTWARE K PROVEDENÉ NELEGÁLNÍ ČINNOSTI NEBO PORUŠENÍ PRÁVA JINÝCH OSOB, ZA NÁSLEDNÝ VÝSLEDEK BUDE NA VAŠI VLASTNÍ ODPOVĚDNOST. POKUD S TOUTO POLOŽKOU NESOUHLASÍTE, NEINSTALUJTE A/NEBO NEPOUŽÍVEJTE SOFTWAROVÝ PRODUKT.

Dospívající nesmí používat služby poskytované společností AnyRec k procházení obsahu jakéhokoli nezákonného, obscénního, pornografického a jiného porušení veřejného pořádku a morálky.

V maximální míře povolené zákonem je konečný výklad ponechán na našem uvážení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo chcete-li z jakéhokoli důvodu kontaktovat AnyRec, neváhejte nás kontaktovat: support@anyrec.io