Quesitons chung

Nhận hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ ngay lập tức.

Thư biểu tượngsupport@anyrec.io

Vấn đề đặt hàng

Nhanh chóng liên hệ mua hàng, giấy phép hoặc các vấn đề hoàn lại tiền.

Thư biểu tượngorder@anyrec.io

Điều tra tiếp thị

Làm việc với AnyRec. Bất cứ điều gì liên quan đến tiếp thị hoặc điều tra hợp tác đều được hoan nghênh.

Thư biểu tượngmarketing@anyrec.io