ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA)

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ระบุด้านบนนี้ และส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สื่อ สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (“ผลิตภัณฑ์รวม”) เพื่อดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอให้เสร็จสิ้น คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ก่อน โดยการดำเนินการดังกล่าว หรือการติดตั้ง คัดลอก หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะอื่น คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระหว่างคุณและทุกที่ และมีผลเหนือข้อเสนอ ข้อตกลง การรับรอง หรือความเข้าใจระหว่างคู่สัญญาก่อนหน้านี้ ข้อตกลงนี้มีบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการ

ส่วนที่ 1: สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผลิตภัณฑ์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและของผลิตภัณฑ์เป็นของ AnyRec และบริษัทในเครือ นอกจากนี้ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและต่อเนื้อหาที่อาจเข้าถึงได้ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และ สนธิสัญญา ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เนื้อหาดังกล่าว AnyRec สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณโดยชัดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตสำหรับคุณเท่านั้น ไม่ได้ขาย คุณไม่สามารถทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งต่อ แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ แสดงต่อสาธารณะ หรือดำเนินการผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณะ ห้ามคัดลอกหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อ 2 ด้านล่าง เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก AnyRec

ส่วนที่ 2: การให้ใบอนุญาตและการใช้งานที่ต้องห้าม

ANYREC ให้สิทธิ์แก่คุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สิทธิ์การใช้งานที่จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนถ่ายและไม่สามารถให้อนุญาตช่วงแก่คุณเพื่อใช้จำนวนสำเนาของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้จ่ายให้กับคอมพิวเตอร์ตามจำนวนที่สอดคล้องกัน เรียกใช้สำเนาระบบปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องซึ่งได้รับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณหรือเพื่อการใช้งานทางธุรกิจภายในของบริษัทของคุณ คุณสามารถทำสำเนาผลิตภัณฑ์เพียงชุดเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวร และอาจใช้สำเนาดังกล่าวเฉพาะเมื่อไม่ได้ใช้งานสำเนาต้นฉบับเท่านั้น คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในสำเนาของผลิตภัณฑ์ คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมกันโดยบุคคลมากกว่าหนึ่งราย คุณไม่สามารถเช่า เช่า หรือโอนผลิตภัณฑ์ได้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาต คุณจะต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือถอดประกอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามทำเช่นนั้น รหัสเพิ่มเติมใด ๆ ที่ AnyRec อาจมอบให้คุณเกี่ยวกับบริการสนับสนุนที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 3: เวอร์ชันทดลอง

หากคุณได้รับ ดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งเวอร์ชันทดลองใช้งานของผลิตภัณฑ์ และได้รับใบอนุญาตในการประเมินผลิตภัณฑ์แล้ว คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินเท่านั้น และเฉพาะในช่วงระยะเวลาการประเมินที่ใช้บังคับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นจาก วันที่ของการติดตั้งครั้งแรก ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเกินระยะเวลาประเมินที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

ส่วนที่ 4: การติดตั้ง

คุณสามารถติดตั้งสำเนาของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตหนึ่งชุดในอุปกรณ์เครื่องเดียว คุณต้องเป็นผู้ใช้หลักของอุปกรณ์ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ ข้อตกลงนี้จะใช้กับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์บนอุปกรณ์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป คุณสามารถซื้อและติดตั้งใบอนุญาตหลายใบได้หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว

ส่วนที่ 5: โครงการปรับปรุงซอฟต์แวร์

AnyRec มุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ คำชี้แจงนี้อธิบายกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและหลักปฏิบัติในการใช้งานสำหรับโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ AnyRec

ในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ และประสบการณ์ของผู้ใช้ AnyRec จะรวบรวม รักษา ประมวลผล และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโมดูลและฟังก์ชันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ AnyRec โดยอัตโนมัติ ข้อมูลจะถูกรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์

AnyRec จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการมอบประสบการณ์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะไม่ถูกเปิดเผย แบ่งปัน ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการเปิดใช้บริการนี้ คุณสามารถเลือกไม่รับได้ในเมนูตัวเลือกขั้นสูงในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง

ส่วนที่ 6: การเปิดใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตประกอบด้วยมาตรการทางเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตอาจมีเทคโนโลยีการบังคับใช้ที่จำกัดความสามารถของผู้รับใบอนุญาตในการติดตั้งและถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตบนเครื่องไม่เกินจำนวนครั้งที่จำกัด สำหรับจำนวนที่จำกัดของอุปกรณ์และสำหรับระยะเวลาที่กำหนดในเวลาที่กำหนดโดยใบอนุญาตที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตอาจต้องมีการเปิดใช้งานระหว่างการติดตั้งและในเอกสารประกอบ หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดใช้งานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์อาจใช้งานได้ในระยะเวลาจำกัดเท่านั้น หากจำเป็นต้องเปิดใช้งาน แต่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ดำเนินการเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกอบหรืออธิบายไว้ระหว่างการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์จะหยุดทำงานจนกว่าการเปิดใช้งานจะเสร็จสิ้น ซึ่งฟังก์ชันเวลาจะถูกกู้คืน หากผู้รับอนุญาตมีปัญหาใดๆ กับกระบวนการเปิดใช้งาน ผู้รับอนุญาตอาจติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า AnyRec เพื่อขอความช่วยเหลือ

ส่วนที่ 7: การโอนใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตไม่สามารถให้เช่า ให้เช่า ให้ยืม ขาย มอบหมาย อนุญาตช่วง แจกจ่ายซ้ำ หรือโอนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก EULA นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก AnyRec

ส่วนที่ 8: การรับประกันแบบจำกัด

AnyRec รับประกันและแสดงให้คุณเห็นว่าผลิตภัณฑ์จะปฏิบัติตามและดำเนินการตามเอกสารในสาระสำคัญเป็นเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่คุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสิ้น ("ระยะเวลาการรับประกัน" ”). การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้เฉพาะเมื่อมีการรายงานความไม่สอดคล้องไปยัง AnyRec ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน และหาก AnyRec สามารถยืนยันการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญได้ จะถือเป็นโมฆะหากการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การละเมิด การใช้ผิดวิธี หรือการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม การแก้ไขเฉพาะสำหรับการละเมิดการรับประกันนี้จะเป็นไปตามตัวเลือกของ AnyRec ไม่ว่าจะเป็น (i) การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์; หรือ (ii) การคืนเงินตามราคา (ถ้ามี) ซึ่งคุณจ่ายเพื่อให้สิทธิ์ใช้งานผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 9: ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ภายใต้บทบัญญัติของส่วนที่ 4 ข้างต้น ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุญาต "ตามที่เป็น" และ "ด้วยความผิดพลาดทั้งหมด" โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับคุณ และหากผลิตภัณฑ์ได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่อง คุณและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมด ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ANYREC ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก และค่าเสียหายส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ANYREC ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์ หรือรายการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ANYREC ไม่รับประกันเกี่ยวกับอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดจากการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ไทม์บอมบ์ ลอจิกบอมบ์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ นอกจากนี้ ใดๆREC ขอปฏิเสธการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนใดๆ แก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามโดยชัดแจ้ง ระยะเวลาของระยะเวลาการรับประกันที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ จะถูกจำกัดตามเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัด โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและแต่ละประเทศ

ส่วนที่ 10: การปฏิเสธความรับผิดของความเสียหายที่สืบเนื่อง

ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อการทำงานไม่ว่าในกรณีใดๆ ความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากบางรัฐและบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ

ส่วนที่ 11: การจำกัดความรับผิด

ANYREC จะไม่รับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือส่วนใดๆ ของสิ่งนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่มีอยู่ในที่นี้ การหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิในที่สาธารณะ ความเป็นส่วนตัว สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในเครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว สิทธิทางศีลธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ความรับผิดทั้งหมดของ NYREC จะไม่เกินราคาจริงที่จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในกรณีใด

หากผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การเรียกร้องที่ถูกคุกคาม อาจมีหรือเป็นจริงในการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งอาจต้องรับผิด ผู้ได้รับอนุญาตจะใช้ความพยายามอย่างรวดเร็วและสมเหตุสมผลเพื่อหยุดใช้และจะไม่ลบผลิตภัณฑ์ออกโดยทันที ). ANYREC อาจให้ใบอนุญาตด้วยการเปลี่ยนหรือปรับปรุงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีนี้ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณ

ส่วนที่ 12: การควบคุมการส่งออก

สหรัฐอเมริกาควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์และข้อมูล คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว และไม่ส่งออกหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ซ้ำไปยังประเทศหรือบุคคลที่ต้องห้ามภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออก การดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์แสดงว่าคุณตกลงว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่ห้ามการส่งออกดังกล่าว หรือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ห้ามการส่งออกดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก หรือส่งออกซ้ำของผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 13: ภาษี

คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีการขาย การใช้งาน และภาษีที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 14: การยกเลิก

โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นใด AnyRec อาจยุติข้อตกลงนี้หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ ในกรณีดังกล่าว คุณต้องทำลายสำเนาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของคุณ

ส่วนที่ 15: เบ็ดเตล็ด

ANYREC ไม่อนุญาตให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อกระทำการใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือละเมิดสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดๆ หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ของเราเพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง หากคุณไม่เห็นด้วยกับรายการนี้ โปรดอย่าติดตั้งและ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

วัยรุ่นไม่สามารถใช้บริการที่ AnyRec จัดหาให้เพื่อเรียกดูเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร และการละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การตีความขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ EULA นี้ หรือหากคุณต้องการติดต่อ AnyRec ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดติดต่อเราที่: support@anyrec.io