SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL (EULA)

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER MED NEDLADDNING OCH INSTALLATION AV PROGRAMMET SOM IDENTIFIERAS OVAN OCH EVENTUELLA associerade PROGRAMVARUKOMPONENTER, MEDIER, TRYCKT MATERIAL ELLER ANDRA RELATERADE ELEKTRONISKA PRODUKTER (DEN CODOLL). FÖR ATT SLUTFÖRA DIN BESTÄLLNING AV PRODUKTEN DU HAR BEGÄRDET MÅSTE DU FÖRST ACCEPTERA VILLKOR OCH VILLKOR I DETTA AVTAL. GENOM ATT GÖRA DET, ELLER ANNAT SÄTT INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN, GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOR I DETTA AVTAL. DETTA AVTAL REPRENTERAR HELA AVTALET AVSEENDE PRODUKTEN MELLAN DIG OCH ANYREC, OCH DET ERSÄTTER ALLA TIDIGARE FÖRSLAG, AVTAL, REPRESENTATION ELLER FÖRSTÅELSE MELLAN PARTERNA. DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN SKILJEDOMSBESTÄMMELSE.

Avsnitt 1: Immateriella rättigheter

Produkten är skyddad av upphovsrätt och andra immateriella lagar, och alla immateriella rättigheter i och till produkten tillhör AnyRec och dess dotterbolag. Vidare är alla rättigheter, titel och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till innehållet som kan nås genom användning av produkten tillhör respektive innehållsägare och kan skyddas av tillämplig upphovsrätt eller andra immateriella lagar och fördrag. Detta avtal ger dig inga rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig är reserverade av AnyRec. Produkten är endast licensierad till dig, inte såld. Du får inte reproducera, publicera, överföra, modifiera, skapa härledda verk från, offentligt visa eller offentligt framföra produkten. Det är förbjudet att kopiera eller lagra produkten på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 2 nedan om du inte erhåller skriftligt tillstånd i förväg från AnyRec.

Avsnitt 2: Licensbeviljande och förbjuden användning

ANYREC ger dig härmed, i enlighet med villkoren i detta avtal, en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicenserbar licens att använda det antal kopior av produkten som du har betalat på motsvarande antal datorer, köra en giltigt licensierad kopia av operativsystemet som produkten är designad för, för ditt personliga bruk eller för ditt företags interna affärsbruk. Du får göra en enda kopia av produkten för arkiveringsändamål och får endast använda en sådan kopia när originalkopian inte används. Du får inte ta bort eller ändra några upphovsrättsmeddelanden på några kopior av produkten. Du får inte använda produkten i ett datornätverk eller tillåta samtidig användning av produkten av mer än en person. Du får inte hyra, leasa eller på annat sätt överlåta produkten. Såvida det inte är tillåtet enligt lag får du inte reverse engineering, dekompilera eller demontera produkten eller försöka göra det. Eventuell tilläggskod som AnyRec kan tillhandahålla dig i samband med eventuella supporttjänster som avtalats mellan parterna ska betraktas som en del av produkten och ska omfattas av villkoren i detta avtal. Du måste följa alla tillämpliga lagar angående användning av produkten.

Avsnitt 3: Testversion

Om du har tagit emot, laddat ner och/eller installerat en testversion av produkten och härmed beviljas en utvärderingslicens för produkten, får du använda produkten endast i utvärderingssyfte och endast under den enda tillämpliga utvärderingsperioden, om inte annat anges, från datumet för den första installationen. All användning av produkten för andra ändamål eller utöver den tillämpliga utvärderingsperioden är strängt förbjuden.

Avsnitt 4: Installation

Du kan installera en kopia av den licensierade produkten på en enda enhet. Du måste vara den primära användaren av enheten på vilken den licensierade produkten är installerad. Detta avtal ska gälla för alla installationer av den licensierade produkten. Installation av den licensierade produkten på två eller flera enheter är förbjuden. Du kan köpa och installera flera licenser om du vill installera programvara på två eller flera enheter. Du är ensam ansvarig för alla kostnader som uppstår vid installation och användning av den licensierade produkten.

Avsnitt 5: Programvaruförbättringsprogram

AnyRec har åtagit sig att hjälpa till att skydda din integritet när som helst utom om annat anges i detta avtal. Detta uttalande förklarar den anonyma datainsamlingsprocessen och användningsmetoderna för Software Improvement Program för AnyRec.

För att tillhandahålla och förbättra produkten, dess funktioner och användarupplevelse kommer AnyRec automatiskt att samla in, underhålla, bearbeta och använda information om hur de olika modulerna och funktionerna i AnyRec-produkten används. Information samlas också in anonymt i syfte att statistisk analys om Produktanvändning.

AnyRec kommer endast att använda sådan information i syfte att ge slutanvändare bästa möjliga mjukvaruupplevelse. De insamlade uppgifterna kommer inte att avslöjas, delas, säljas, handlas eller hyras ut till tredje part för marknadsföringsändamål. För användare som inte vill aktivera den här tjänsten kan du välja bort den i menyn för avancerade alternativ under installationsprocessen.

Avsnitt 6: Aktivering

Den licensierade produkten innehåller tekniska åtgärder som är utformade för att förhindra dess olicensierade eller olagliga användning. Den licensierade produkten kan innehålla tillämpningsteknik som begränsar licenstagarens möjlighet att installera och avinstallera den licensierade produkten på en maskin till högst ett begränsat antal gånger, för ett begränsat antal enheter och under en definierad tidsperiod som anges av den köpta licensen. Den licensierade produkten kan kräva aktivering under installationen och i dokumentationen. Om någon av dessa tillämpliga aktiveringsprocedurer inte följs, får den licensierade produkten endast fungera under en begränsad tidsperiod. Om aktivering krävs, men licenstagaren inte slutför aktiveringen inom den begränsade tidsperiod som anges i dokumentationen eller förklaras under installationen, kommer den licensierade produkten att upphöra att fungera tills aktiveringen har slutförts, då funktionaliteten kommer att återställas. Om Licenstagaren har några problem med aktiveringsprocessen kan Licenstagaren kontakta AnyRecs kundtjänst för support.

Avsnitt 7: Licensöverföring

Licenstagaren får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, överlåta, underlicensiera, omdistribuera eller överföra den licensierade produkten eller licensen som beviljas av detta EULA utan föregående skriftligt medgivande från AnyRec.

Avsnitt 8: Begränsad garanti

AnyRec garanterar och intygar för dig att produkten i huvudsak kommer att överensstämma med och fungera i enlighet med dess dokumentation under en period av trettio (30) dagar från det datum du accepterar villkoren i detta avtal och slutför nedladdningen av produkten ("Garantiperioden" ”). Denna begränsade garanti gäller endast om avvikelsen rapporteras till AnyRec under garantiperioden och om AnyRec kan bekräfta den väsentliga avvikelsen. Det är ogiltigt om produktens bristande överensstämmelse är resultatet av olycka, missbruk, felaktig användning eller olämplig användning av produkten. Den exklusiva ersättningen för brott mot denna garanti är, efter AnyRecs val, antingen (i) reparation eller utbyte av produkten; eller (ii) en återbetalning av priset, om något, som du betalat för att licensiera produkten.

Avsnitt 9: Garantifriskrivning

MED UNDERFÖRANDE AV BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 4 OVAN LICENSIERAS PRODUKTEN PÅ EN BEFINTLIGT OCH "MED ALLA FEL" UTAN NÅGOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG. HELA RISKEN FÖR PRODUKTENS KVALITET OCH PRESTANDA LIGGER DIG, OCH OM PRODUKTEN VISAS DEFEKT, TAR DU OCH INTE NÅGOT NÅGON HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE ELLER REPARATION. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FRÅSÄGER ANYREC ALLA ANDRA GARANTIER PÅ PRODUKTEN, ANTINGEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÄDELSE AV PARTI OCH PARTI OCH PARTI. VIDARE GARANTERAR ELLER ANYREC INTE ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV NÅGON INFORMATION, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER ANDRA ARTIKEL I PRODUKTEN. ANYREC GER INGA GARANTIER OM NÅGON SKADA SOM KAN ORSAKAS AV ÖVERFÖRING AV ETT DATORVIRUS, MASK, TIDSBOM, LOGISK BOMB ELLER ANNAT SÅDANA DATORPROGRAM. ANYREC AVSÄKER VIDARE UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER ELLER UTTALANDE TILL AUKTORISERADE ANVÄNDARE ELLER NÅGON TREDJE PART. VARAKTIGHETEN FÖR EVENTUELL LAGSTÄNDIG KRÄVLIG GARANTIPERIOD SKA BEGRÄNSAS TILL DEN BEGRÄNSADE GARANTIENS VILLKOR. TROTS OAVSETT KAN DU HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT OCH LAND TILL LAND.

Avsnitt 10: Friskrivning av följdskador

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGOT ATT VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR SOM HELST UPPSTÅR AV ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, DATORFEL TILL ANNAT ARBETE, OM ARBETE. MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER OCH LÄNDER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, GÄLLER Ovanstående begränsning kanske inte för dig.

Avsnitt 11: Ansvarsbegränsning

ANYREC SKA HA INGET ANSVAR MED REPETERANDE TILL INNEHÅLLET I PRODUKTEN ELLER NÅGON DEL DÄRAV, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER UNDERLÅTEN SOM INNEHÅLLADE DÄR, FÖRSKÄRKELSE, BROTT PÅ RÄTTIGHETER TILL PUBLICITET, INTEGRITET, INTEGRITETSMÄRKE, JSON SEKRETESS, MORALISKA RÄTTIGHETER ELLER UTSLÄPPANDE AV KONFIDENTIELL INFORMATION. ANYRECS TOTALA ANSVAR SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET FAKTISKA PRIS SOM BETALAS FÖR PRODUKTEN.

OM PRODUKTEN ÄR UNDERFATTAD AV ETT HOTADE, POTENTIELLA ELLER FAKTISKA ANSVAR FÖR INTRÄDNING AV ANDRAS RÄTTIGHET SOM NÅGON KAN VARA ANSVARIG FÖR, KOMMER LICENSTAGAREN ATT GÖRA SNABBA OCH RÄMLIGA ANVÄNDNINGAR FÖR ATT SLUTA ANVÄNDA OCH RADERA PRODUKTEN ATT TA BORT ATT ). ANYREC KAN TILLHANDAHÅLLA LICENSTAGARE EN ERSÄTTNING ELLER UPPDATERAD ELLER MODIFIERAD PRODUKT GRATIS. UNDER SÅDAN OMSTÄNDIGHET SKA ANYREC INTE BARA ANDRA SKYLDIGHETER MOT DIG.

Avsnitt 12: Exportkontroll

USA kontrollerar exporten av produkter och information. Du samtycker till att följa sådana restriktioner och att inte exportera eller återexportera produkten till länder eller personer som är förbjudna enligt exportkontrolllagarna. Genom att ladda ner produkten samtycker du till att du inte befinner dig i ett land där sådan export är förbjuden eller är en person eller enhet till vilken sådan export är förbjuden. Du är ansvarig för att följa lagarna i din lokala jurisdiktion angående import, export eller återexport av produkten.

Avsnitt 13: Skatter

Du är ansvarig för betalningen av alla försäljnings-, användnings- och liknande skatter som hänför sig till produktens licens.

Avsnitt 14: Uppsägning

Utan att det påverkar andra rättigheter kan AnyRec säga upp detta avtal om du inte följer villkoren som anges häri. I sådana fall måste du förstöra alla kopior av produkten i din ägo.

Avsnitt 15: Övrigt

ANYREC TILLÅTER INTE DIG ATT ANVÄNDA VÅR PRODUKT FÖR ATT GÖRA NÅGOT SOM BRYTTER DEN LOKALA LAGEN ELLER INTRÄDER NÅGON PARTS RÄTTIGHETER ELLER IMMATERIELLA EGENSKAPER. OM DU ANVÄNDER VÅR MJUKVARA FÖR ATT UTFÖRA DEN OLAGLIGA AKTIVITETEN ELLER KRÄNKAR ANDRAS RÄTTIGHETER, SKA DET FÖLJANDE RESULTATET PÅ DITT EGET ANSVAR. OM DU INTE HÅLLER MED DENNA ARTIKEL, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄND INTE PROGRAMVARAN.

Ungdomar får inte använda tjänsterna som tillhandahålls av AnyRec för att bläddra i innehållet i olagliga, obscena, pornografiska och andra kränkningar av allmän ordning och moral.

I den maximala utsträckning som lagen tillåter överlåts den slutliga tolkningen till vårt gottfinnande. Om du har några frågor angående detta licensavtal, eller om du vill kontakta AnyRec av någon anledning, är du välkommen att kontakta oss: support@anyrec.io