Terma & Syarat

Sila ambil masa beberapa minit untuk mengetahui Terma dan Syarat kami. Penggunaan laman web kami dan semua pesanan yang dibuat di atasnya merupakan persetujuan anda untuk mematuhi Terma dan Syarat berikut dan terikat dengannya.

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Melalui laman web AnyRec, anda mempunyai akses kepada pelbagai sumber dan kandungan. Ini termasuk perisian, halaman web, data, mesej, teks, imej, gambar dan grafik. Berikut adalah syarat perjanjian undang-undang antara anda dan AnyRec Studio. Dengan mengakses atau menggunakan tapak atau kandungan yang disediakan pada atau melalui tapak, anda bersetuju untuk mengikuti dan terikat dengan terma dan syarat berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan tapak web AnyRec. Kami boleh menyemak Terma Penggunaan dan Dasar Privasi pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Terma Penggunaan dan Dasar Privasi yang disemak akan berkuat kuasa apabila disiarkan.

Penggunaan Perisian

Sebarang penggunaan perisian adalah tertakluk kepada perjanjian lesen perisian yang disertakan atau disertakan dengan perisian. Dengan memuat turun, memasang atau menggunakan perisian dari Tapak ini, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan terma perjanjian. Sekiranya perisian yang disediakan pada atau melalui tapak tidak dilesenkan untuk kegunaan anda melalui Syarat Lesen khusus untuk perisian, anda boleh menggunakan perisian tertakluk kepada perkara berikut:

  1. Perisian boleh digunakan semata-mata untuk tujuan peribadi, maklumat, bukan komersial anda;
  2. Perisian tidak boleh diubah suai atau diubah dalam apa jua cara;
  3. Perisian tidak boleh diedarkan semula.

Semua hak, hak milik dan kepentingan yang tidak diberikan secara nyata adalah terpelihara.

Penggunaan Bahan

Semua logo, skrin percikan, pengepala halaman, imej dan grafik yang dipaparkan di tapak ini adalah tanda perkhidmatan, tanda dagangan dan/atau pakaian dagangan (secara kolektif, "Tanda") AnyRec atau pemberi lesen pihak ketiganya. Kecuali yang dibenarkan secara nyata di sini, menggunakan, menyalin, menghantar, memaparkan, mengubah suai atau mengedarkan sebarang Tanda dalam apa jua bentuk atau dengan sebarang cara tanpa kebenaran bertulis nyata AnyRec adalah dilarang dan boleh melanggar hak cipta, tanda dagangan, privasi dan mana-mana undang-undang lain yang berkenaan atau peraturan.

Pampasan

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan AnyRec, ahli gabungannya dan pegawai, pengarah, ejen dan pekerja mereka tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, kerosakan, liabiliti, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan kandungan pengguna anda, penggunaan Tapak, atau pelanggaran mana-mana Syarat ini.

hak cipta

Hak cipta dalam laman web ini (termasuk tanpa had, teks, grafik, logo, bunyi dan perisian) dimiliki dan dilesenkan oleh AnyRec Studio. Semua bahan yang terkandung di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa dan tidak boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, dihantar, dipaparkan, diterbitkan disesuaikan, atau ditangani dalam apa jua bentuk atau dengan sebarang cara atau dalam mana-mana media tanpa kebenaran bertulis AnyRec terlebih dahulu. Studio. Anda tidak boleh mengubah atau mengalih keluar sebarang hak cipta atau notis lain daripada salinan kandungan.

Tanda dagangan

Tanda dagangan, logo dan tanda perkhidmatan (“Mark”) yang dipaparkan di Tapak ini adalah hak milik AnyRec atau pihak ketiga yang lain. Anda tidak dibenarkan menggunakan Tanda tanpa kebenaran bertulis AnyRec atau pihak ketiga yang mungkin memiliki Tanda tersebut. AnyRec dan logo AnyRec ialah tanda dagangan AnyRec Studio.