PERJANJIAN LESEN PENGGUNA TAMAT (EULA)

SILA BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENERUSKAN MUAT TURUN DAN PEMASANGAN PROGRAM PERISIAN YANG DIKENALPASTI DI ATAS DAN MANA-MANA KOMPONEN PERISIAN BERKAITAN, MEDIA, BAHAN BERCETAK ATAU LAIN-LAIN YANG BERKAITAN PROGRAM PERISIAN, ("DOKUMENTASI ELEKTRONIK" YANG BERKAITAN). UNTUK MENYELESAIKAN TEMPAHAN ANDA UNTUK PRODUK YANG ANDA MINTA, ANDA MESTI TERLEBIH DAHULU TERMA DAN SYARAT PERJANJIAN INI. DENGAN BERBUAT DEMIKIAN, ATAU MEMASANG, MENYALIN ATAU MENGGUNAKAN PRODUK, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN INI. PERJANJIAN INI MEWAKILI KESELURUHAN PERJANJIAN MENGENAI PRODUK ANTARA ANDA DAN ANYREC, DAN IA MENGGANTIKAN MANA-MANA CADANGAN, PERJANJIAN, PERWAKILAN ATAU PERSEFAHAMAN TERDAHULU ANTARA PIHAK. PERJANJIAN INI MENGANDUNGI PERUNTUKAN TIMBANG TARA.

Bahagian 1: Hak Harta Intelek

Produk dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang harta intelek yang lain, dan semua hak harta intelek dalam dan ke atas Produk adalah milik AnyRec dan anak syarikatnya. Selanjutnya, semua hak, tajuk dan kepentingan, termasuk semua hak harta intelek, dalam dan kepada kandungan yang boleh diakses melalui penggunaan Produk adalah hak milik pemilik kandungan masing-masing dan mungkin dilindungi oleh hak cipta yang terpakai atau undang-undang harta intelek lain dan perjanjian. Perjanjian ini tidak memberi anda hak untuk menggunakan kandungan tersebut. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda adalah terpelihara oleh AnyRec. Produk hanya dilesenkan kepada anda, bukan dijual. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, menerbitkan, menghantar, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripada, memaparkan secara terbuka atau melaksanakan Produk secara terbuka. Menyalin atau menyimpan Produk selain daripada yang dibenarkan secara nyata dalam Bahagian 2 di bawah adalah dilarang melainkan anda mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada AnyRec.

Bahagian 2: Pemberian Lesen dan Penggunaan Terlarang

ANYREC dengan ini memberikan anda, tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh disublesenkan untuk menggunakan bilangan salinan Produk yang telah anda bayar pada bilangan komputer yang sepadan, menjalankan salinan sistem pengendalian berlesen yang sah untuk produk tersebut direka bentuk, untuk kegunaan peribadi anda atau untuk kegunaan perniagaan dalaman syarikat anda. Anda boleh membuat satu salinan Produk untuk tujuan arkib dan boleh menggunakan salinan tersebut hanya apabila salinan asal tidak digunakan. Anda tidak boleh mengalih keluar atau mengubah sebarang notis hak cipta pada mana-mana salinan Produk. Anda tidak boleh menggunakan Produk pada rangkaian komputer atau membenarkan penggunaan Produk secara serentak oleh lebih daripada seorang individu. Anda tidak boleh menyewa, memajak atau sebaliknya memindahkan Produk. Melainkan dibenarkan oleh undang-undang, anda tidak boleh membuat kejuruteraan terbalik, menyahhimpun atau membuka Produk atau cuba berbuat demikian. Sebarang kod tambahan yang mungkin diberikan oleh AnyRec kepada anda berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan sokongan yang dipersetujui antara pihak akan dianggap sebagai sebahagian daripada Produk dan tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini. Anda mesti mematuhi semua undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan Produk.

Bahagian 3: Versi Percubaan

Jika anda telah menerima, memuat turun dan/atau memasang versi percubaan Produk dan dengan ini diberikan lesen penilaian untuk Produk, anda boleh menggunakan Produk hanya untuk tujuan penilaian dan hanya dalam tempoh penilaian tunggal yang berkenaan, melainkan dinyatakan sebaliknya, dari tarikh pemasangan awal. Sebarang penggunaan Produk untuk tujuan lain atau melebihi tempoh penilaian yang berkenaan adalah dilarang sama sekali.

Bahagian 4: Pemasangan

Anda boleh memasang satu salinan Produk Berlesen pada satu peranti. Anda mestilah pengguna utama peranti di mana Produk Berlesen dipasang. Perjanjian ini hendaklah digunakan untuk semua pemasangan Produk Berlesen. Pemasangan Produk Berlesen pada dua atau lebih peranti adalah dilarang. Anda boleh membeli dan memasang berbilang lesen jika anda ingin memasang perisian pada dua atau lebih peranti. Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua perbelanjaan yang ditanggung dalam pemasangan dan penggunaan Produk Berlesen.

Bahagian 5: Program Penambahbaikan Perisian

AnyRec komited untuk membantu melindungi privasi anda pada setiap masa kecuali sebagaimana yang diperuntukkan sebaliknya dalam Perjanjian ini. Kenyataan ini menerangkan proses pengumpulan data tanpa nama dan amalan penggunaan untuk Program Peningkatan Perisian AnyRec.

Untuk menyediakan dan menambah baik Produk, ciri-cirinya dan pengalaman pengguna, AnyRec akan secara automatik mengumpul, menyelenggara, memproses dan menggunakan maklumat mengenai cara pelbagai modul dan fungsi Produk AnyRec digunakan. Maklumat juga dikumpul tanpa nama untuk tujuan analisis statistik tentang penggunaan Produk.

AnyRec hanya akan menggunakan maklumat sedemikian untuk tujuan menyediakan pengguna akhir pengalaman perisian yang terbaik. Data yang dikumpul tidak akan didedahkan, dikongsi, dijual, didagangkan atau disewakan kepada mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasaran. Bagi pengguna yang tidak mahu mendayakan perkhidmatan ini, anda boleh memilih keluar dalam menu pilihan lanjutan semasa proses pemasangan.

Bahagian 6: Pengaktifan

Produk Berlesen mengandungi langkah-langkah teknologi yang direka untuk mencegah penggunaannya yang tidak berlesen atau menyalahi undang-undang. Produk Berlesen mungkin mengandungi teknologi penguatkuasaan yang mengehadkan keupayaan Pemegang Lesen untuk memasang dan menyahpasang Produk Berlesen pada mesin kepada tidak lebih daripada bilangan kali yang terhad, untuk bilangan peranti yang terhad dan untuk tempoh masa tertentu yang ditetapkan oleh Lesen yang dibeli. Produk Berlesen mungkin memerlukan pengaktifan semasa pemasangan dan dalam Dokumentasi. Jika mana-mana prosedur pengaktifan yang berkenaan tidak dipatuhi, Produk Berlesen hanya boleh beroperasi untuk tempoh masa yang terhad. Jika pengaktifan diperlukan, tetapi Pemegang Lesen tidak melengkapkan pengaktifan dalam tempoh masa terhingga yang ditetapkan dalam Dokumentasi atau dijelaskan semasa pemasangan, Produk Berlesen akan berhenti berfungsi sehingga pengaktifan telah selesai, yang mana kefungsian masa akan dipulihkan. Jika Pemegang Lesen mempunyai sebarang masalah dengan proses pengaktifan, Pemegang Lesen boleh menghubungi Khidmat Pelanggan AnyRec untuk mendapatkan sokongan.

Seksyen 7: Pemindahan Lesen

Pemegang Lesen tidak boleh menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, menyerahkan, memberi sub-lesen, mengagihkan semula atau memindahkan Produk Berlesen atau Lesen yang diberikan oleh EULA ini tanpa kebenaran bertulis AnyRec terlebih dahulu.

Seksyen 8: Waranti Terhad

AnyRec menjamin dan menyatakan kepada anda bahawa Produk akan mematuhi dan beroperasi dengan ketara mengikut dokumentasinya untuk tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh anda menerima terma Perjanjian ini dan melengkapkan muat turun Produk (“Tempoh Waranti ”). Waranti Terhad ini hanya terpakai jika ketidakpatuhan dilaporkan kepada AnyRec semasa Tempoh Waranti dan jika AnyRec dapat mengesahkan ketidakpatuhan yang ketara. Ia tidak sah jika ketidakpatuhan Produk adalah akibat kemalangan, penyalahgunaan, salah guna atau penggunaan Produk yang tidak sesuai. Remedi eksklusif untuk pelanggaran waranti ini adalah, atas pilihan AnyRec, sama ada (i) pembaikan atau penggantian Produk; atau (ii) bayaran balik harga, jika ada, yang anda bayar untuk melesenkan Produk.

Seksyen 9: Penafian Waranti

TERTAKLUK KEPADA PERUNTUKAN SEKSYEN 4 DI ATAS, PRODUK INI DILESENKAN SECARA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "DENGAN SEMUA KESALAHAN" TANPA SEBARANG JENIS WARANTI TERSURAT ATAU TERSIRAT. KESELURUHAN RISIKO BERKUALITI DAN PRESTASI PRODUK ADALAH PADA ANDA, DAN, SEKIRANYA PRODUK TERBUKTI ROSAK, ANDA DAN BUKAN SEBARANG REC ANGGAP KESELURUHAN KOS SEMUA PENYELIDIKAN ATAU PEMBAIKAN YANG PERLU. SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, ANYREC MENAFIKAN SEMUA WARANTI LAIN PADA PRODUK, SAMA ADA NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, TANPA PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA UNTUK PARTI DAN KESESUAIAN. SELANJUTNYA, ANYREC TIDAK MENJAMIN ATAU MEMANGGUNG TANGGUNGJAWAB ATAS KETEPATAN ATAU KELENGKAPAN MANA-MANA MAKLUMAT, TEKS, GRAFIK, PAUTAN ATAU ITEM LAIN YANG TERKANDUNG DALAM PRODUK. ANYREC TIDAK MEMBUAT JAMINAN MENGHORMATI SEBARANG KEMUDAHAN YANG MUNGKIN DISEBABKAN OLEH PENGHANTARAN VIRUS KOMPUTER, WORM, BOM MASA, BOM LOGIK ATAU PROGRAM KOMPUTER SEPERTI LAIN. ANYREC SELANJUTNYA MENAFIKAN SEBARANG WARANTI ATAU PERWAKILAN KEPADA PENGGUNA YANG DIBENARKAN ATAU KEPADA MANA-MANA PIHAK KETIGA. TEMPOH MANA-MANA TEMPOH WARANTI YANG DIPERLUKAN BERKANUN AKAN TERHAD KEPADA TEMPOH WARANTI TERHAD. WALAUPUN PERKARA DI ATAS, ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK LAIN, YANG BERBEZA DARI NEGERI KE NEGERI DAN NEGARA KE NEGARA.

Seksyen 10: Penafian Kerosakan Berbangkit

DALAM KEADAAN TIADA SEBARANG KEADAAN AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN AKIBAT ATAU SAMPINGAN APA SAJA YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PRODUK ATAU KETIDAKPUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN PRODUK, TERMASUK TANPA HAD, KEGAGALAN KOMPUTER, SEBARANG BENTUK KERJA, SEBARANG BAHAN KERJA. KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. KERANA SESETENGAH NEGERI DAN NEGARA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD LIABILITI ATAS KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU SAMPINGAN, HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERKENAAN KEPADA ANDA.

Seksyen 11: Had Liabiliti

ANYREC TIDAK AKAN MEMPUNYAI LIABILITI BERKENAAN DENGAN KANDUNGAN PRODUK ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KESILAPAN ATAU PENINGKATAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, LIBEL, PELANGGARAN HAK PUBLISITI, PRIVASI, PENCEGAHAN PERDAGANGAN, PERNIAGAAN PERDAGANGAN. PRIVASI, HAK MORAL ATAU PENDEDAHAN MAKLUMAT SULIT. JUMLAH LIABILITI ANYREC TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA SEBENAR YANG DIBAYAR UNTUK PRODUK.

JIKA PRODUK TERTAKLUK KEPADA TUNTUTAN TERANCAM, BERPOTENSI ATAU SEBENARNYA TERHADAP PELANGGARAN HAK ORANG LAIN YANG MANA-MANA REC MUNGKIN BERTANGGUNGJAWAB, PEMEGANG LESEN AKAN MEMBUAT USAHA YANG CEPAT DAN MASALAH UNTUK BERHENTI MENGGUNAKAN DAN MEMADAMKAN SEBARANG PRODUK SETELAH MENERIMA EMEL TERSEBUT ). ANYREC BOLEH MEMBERIKAN PRODUK PENGGANTIAN ATAU DIKEMASKINI ATAU DIUBAHSUAI PADA PEMEGANG LESEN PERCUMA. DALAM KEADAAN TERSEBUT, ANYREC TIDAK AKAN MENANGGUNG LIABILITI LAIN KEPADA ANDA.

Seksyen 12: Kawalan Eksport

Amerika Syarikat mengawal eksport produk dan maklumat. Anda bersetuju untuk mematuhi sekatan tersebut dan tidak mengeksport atau mengeksport semula Produk ke negara atau orang yang dilarang di bawah undang-undang kawalan eksport. Dengan memuat turun Produk, anda bersetuju bahawa anda tidak berada di negara di mana eksport tersebut dilarang atau merupakan orang atau entiti yang dilarang untuk mengeksport sedemikian. Anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa tempatan anda mengenai import, eksport atau eksport semula Produk.

Seksyen 13: Cukai

Anda hendaklah bertanggungjawab untuk pembayaran semua cukai jualan, penggunaan dan seumpamanya yang berkaitan dengan lesen Produk.

Seksyen 14: Penamatan

Tanpa prejudis kepada mana-mana hak lain, AnyRec boleh menamatkan Perjanjian ini jika anda gagal mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan di sini. Dalam keadaan sedemikian, anda mesti memusnahkan semua salinan Produk dalam simpanan anda.

Seksyen 15: Pelbagai

ANYREC TIDAK MEMBENARKAN ANDA MENGGUNAKAN PRODUK KAMI UNTUK MELAKUKAN APA-APA YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG TEMPATAN ATAU MELANGGAR HAK MANA-MANA PIHAK ATAU HARTA INTELEK. JIKA ANDA MENGGUNAKAN PERISIAN KAMI UNTUK MELAKUKAN AKTIVITI HARAM ATAU MELANGGAR HAK ORANG LAIN, AKIBATNYA AKAN DITANGGUNGJAWAB ANDA SENDIRI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN ITEM INI, SILA JANGAN PASANG DAN/ATAU GUNAKAN PRODUK PERISIAN INI.

Remaja tidak boleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh AnyRec untuk menyemak imbas kandungan sebarang pelanggaran yang menyalahi undang-undang, lucah, lucah dan lain-lain pelanggaran ketenteraman dan moral awam.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, tafsiran akhir diserahkan kepada budi bicara kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai EULA ini, atau jika anda ingin menghubungi AnyRec atas sebarang sebab, sila hubungi kami: support@anyrec.io