תנאים והגבלות

אנא הקדש מספר דקות כדי להכיר את התנאים וההגבלות שלנו. השימוש באתר שלנו ובכל ההזמנות המבוצעות בו מהווה הסכמתך לציית לתנאים ולהגבלות הבאים ולהיות מחויב להם.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

דרך אתר AnyRec, יש לך גישה למגוון משאבים ותכנים. אלה כוללים תוכנות, דפי אינטרנט, נתונים, הודעות, טקסט, תמונות, תמונות וגרפיקה. להלן תנאי הסכם משפטי בינך לבין AnyRec Studio. על ידי גישה או שימוש באתר או בתוכן המסופק באתר או באמצעותו, אתה מסכים לעקוב ולהיות מחויב לתנאים ולהגבלות הבאים. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר AnyRec. אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בכל עת ללא הודעה אליך. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המתוקנים ייכנסו לתוקף כאשר יפורסמו.

שימוש בתוכנה

כל שימוש בתוכנה כפוף להסכם רישיון תוכנה הנלווה או כלול בתוכנה. בהורדה, התקנה או שימוש בתוכנה מאתר זה, אתה מציין שקראת והסכמת לתנאי ההסכם. במקרה שלתוכנה הניתנת באתר או באמצעותו אין רישיון לשימושך באמצעות תנאי הרישיון הספציפיים לתוכנה, אתה רשאי להשתמש בתוכנה בכפוף לתנאים הבאים:

  1. ניתן להשתמש בתוכנה אך ורק למטרותיך האישיות, האינפורמטיביות והלא מסחריות;
  2. אין לשנות או לשנות את התוכנה בכל דרך שהיא;
  3. אין להפיץ מחדש את התוכנה.

כל הזכויות, הבעלות והעניין שלא ניתנו במפורש שמורות.

שימוש בחומר

כל הלוגואים, מסכי הפתיחה, כותרות העמודים, התמונות והגרפיקה המוצגים באתר זה הם סימני שירות, סימנים מסחריים ו/או לבוש מסחרי (ביחד, "סימנים") של AnyRec או מעניקי הרישיונות של הצד השלישי שלה. למעט כפי שהותר במפורש כאן, שימוש, העתקה, שידור, הצגה, שינוי או הפצה של סימנים כלשהם בכל צורה או בכל אמצעי ללא אישור מפורש בכתב מאת AnyRec אסור ועלול להפר את זכויות היוצרים, הסימן המסחרי, הפרטיות וכל חוק רלוונטי אחר או תַקָנוֹן.

שִׁפּוּי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את AnyRec, החברות הקשורות אליה ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים והעובדים שלהן ללא פגיעה מכל וכל תביעה, הפסדים, נזקים, התחייבויות, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הנובעות או קשורות תוכן המשתמש שלך, השימוש באתר או הפרה של כל אחד מהתנאים הללו.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר זה (כולל ללא הגבלה, טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, צלילים ותוכנה) הן בבעלות וברישיון של AnyRec Studio. כל החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים בינלאומי ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, לפרסם ולהתאים אותם או לטפל בהם בכל צורה או בכל אמצעי או בכל מדיה ללא אישור מראש ובכתב מאת AnyRec סטוּדִיוֹ. אינך רשאי לשנות או להסיר כל זכויות יוצרים או הודעה אחרת מהעתקים של התוכן.

סימני מסחר

הסימנים המסחריים, הלוגו וסימני השירות ("סימנים") המוצגים באתר זה הם רכושם של AnyRec או של צדדים שלישיים אחרים. אינך מורשה להשתמש בסימנים ללא הסכמה מראש ובכתב של AnyRec או צד שלישי כזה שעשוי להיות הבעלים של הסימנים. AnyRec והלוגו של AnyRec הם סימנים מסחריים של AnyRec Studio.