הסכם רישיון משתמש קצה (EULA)

אנא קרא הסכם זה בעיון לפני המשך ההורדה וההתקנה של תוכנית התוכנה המצוינת לעיל וכל רכיבי תוכנה, מדיה, חומרים מודפסים או רכיבי תוכנה קשורים אחרים (המוצר האלקטרוני האלקטרוני, "המוצר האלקטרוני" הקשורים אליו). כדי להשלים את הזמנתך עבור המוצר שביקשת, עליך לקבל תחילה את התנאים וההתניות של הסכם זה. על ידי ביצוע כך, או התקנה, העתקה או שימוש אחר במוצר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי הסכם זה. הסכם זה מייצג את כל ההסכם בנוגע למוצר בינך לבין ANYREC, והוא מחליף כל הצעה, הסכם, ייצוג או הבנה קודמים בין הצדדים. הסכם זה מכיל הוראת בוררות.

סעיף 1: זכויות קניין רוחני

המוצר מוגן על ידי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים, וכל זכויות הקניין הרוחני במוצר ועליו שייכות ל-AnyRec ולחברות הבנות שלה. יתרה מכך, כל הזכויות, הבעלות והעניין, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, בתוכן שאליו ניתן לגשת באמצעות השימוש במוצר הם רכושו של בעל התוכן בהתאמה ועשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים או חוקי קניין רוחני אחרים. אמנות. הסכם זה אינו מעניק לך זכויות להשתמש בתוכן כזה. כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש שמורות ל-AnyRec. המוצר מורשה רק לך, לא נמכר. אינך רשאי לשכפל, לפרסם, לשדר, לשנות, ליצור יצירות נגזרות מהמוצר, להציג בפומבי או לבצע בפומבי. העתקה או אחסון של המוצר שלא לפי המותר במפורש בסעיף 2 להלן אסורים, אלא אם קיבלת אישור מראש ובכתב מאת AnyRec.

סעיף 2: מתן רישיון ושימושים אסורים

ANYREC מעניקה לך בזאת, בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה ואינו ניתן לרישיון משנה להשתמש במספר העותקים של המוצר ששילמת במספר המחשבים המקביל, הפעלת עותק מורשה תקף של מערכת ההפעלה שעבורה תוכנן המוצר, לשימושך האישי או לשימוש העסקי הפנימי של החברה שלך. אתה רשאי ליצור עותק בודד של המוצר למטרות ארכיון ורשאי להשתמש בעותק כזה רק כאשר העותק המקורי אינו בשימוש. אינך רשאי להסיר או לשנות הודעות זכויות יוצרים על כל עותקים של המוצר. אינך רשאי להשתמש במוצר ברשת מחשבים או לאפשר שימוש בו-זמני במוצר על ידי יותר מאדם אחד. אינך רשאי לשכור, להחכיר או להעביר את המוצר בדרך אחרת. אלא אם הדבר מותר בחוק, אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, לבצע פירוק או פירוק של המוצר או לנסות לעשות זאת. כל קוד משלים ש-AnyRec עשויה לספק לך בקשר לכל שירותי תמיכה שהוסכם עליהם בין הצדדים ייחשב כחלק מהמוצר ויהיה כפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה. עליך לציית לכל החוקים החלים בנוגע לשימוש במוצר.

סעיף 3: גרסת ניסיון

אם קיבלת, הורדת ו/או התקנת גרסת ניסיון של המוצר וקיבלת בזאת רישיון הערכה למוצר, אתה רשאי להשתמש במוצר רק למטרת הערכה ורק במהלך תקופת ההערכה היחידה הרלוונטית, אלא אם צוין אחרת, מ- תאריך ההתקנה הראשונית. כל שימוש במוצר למטרות אחרות או מעבר לתקופת ההערכה הרלוונטית אסור בהחלט.

סעיף 4: התקנה

אתה רשאי להתקין עותק אחד של המוצר המורשה על מכשיר בודד. עליך להיות המשתמש הראשי של המכשיר שבו מותקן המוצר המורשה. הסכם זה יחול על כל ההתקנות של המוצר ברישיון. התקנה של המוצר המורשה על שני מכשירים או יותר אסורה. אתה רשאי לרכוש ולהתקין רישיונות מרובים אם ברצונך להתקין תוכנה בשני מכשירים או יותר. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל ההוצאות שייגרמו בהתקנה ובשימוש במוצר המורשה.

סעיף 5: תוכנית לשיפור תוכנה

AnyRec מחויבת לסייע בהגנה על פרטיותך בכל עת, למעט כפי שצוין אחרת בהסכם זה. הצהרה זו מסבירה את תהליך איסוף הנתונים האנונימי ואת נוהלי השימוש עבור תוכנית שיפור התוכנה של AnyRec.

על מנת לספק ולשפר את המוצר, תכונותיו וחוויית המשתמש, AnyRec תאסוף, תחזק, תעבד ותשתמש באופן אוטומטי במידע הנוגע לאופן השימוש במודולים ובפונקציות השונות של מוצר AnyRec. מידע נאסף גם בעילום שם לצורך ניתוח סטטיסטי על השימוש במוצר.

AnyRec תשתמש במידע כזה רק במטרה לספק למשתמשי הקצה את חוויית התוכנה הטובה ביותר האפשרית. הנתונים שנאספו לא ייחשפו, ישותפו, ימכרו, ייסחרו או יושכרו לצדדים שלישיים כלשהם למטרות שיווק. עבור משתמשים שאינם מעוניינים להפעיל שירות זה, תוכל לבטל את הסכמתך בתפריט האפשרויות המתקדמות במהלך תהליך ההתקנה.

סעיף 6: הפעלה

המוצר המורשה מכיל אמצעים טכנולוגיים שנועדו למנוע שימוש ללא רישיון או לא חוקי בו. המוצר המורשה עשוי להכיל טכנולוגיית אכיפה המגבילה את יכולתו של בעל הרישיון להתקין ולהסיר את המוצר המורשה במחשב ללא יותר ממספר סופי של פעמים, למספר סופי של מכשירים ולמשך פרק זמן מוגדר שנקבע על ידי הרישיון שנרכש. ייתכן שהמוצר המורשה ידרוש הפעלה במהלך ההתקנה ובתיעוד. אם לא יבוצעו אחד מהליכי ההפעלה הרלוונטיים הללו, המוצר המורשה עשוי לפעול רק לפרק זמן מוגבל. אם נדרשת הפעלה, אך בעל הרישיון אינו משלים את ההפעלה בתוך פרק הזמן הקצוב שנקבע בתיעוד או הוסבר במהלך ההתקנה, המוצר המורשה יפסיק לפעול עד להשלמת ההפעלה, עד אז הפונקציונליות תשוחזר. אם לבעל הרישיון יש בעיה כלשהי בתהליך ההפעלה, רשאי בעל הרישיון ליצור קשר עם שירות הלקוחות של AnyRec לקבלת תמיכה.

סעיף 7: העברת רישיון

בעל הרישיון אינו רשאי לשכור, להחכיר, להשאיל, למכור, להקצות, לתת רישיון משנה, להפיץ מחדש או להעביר את המוצר ברישיון או את הרישיון שניתן על ידי EULA זה ללא הסכמה מראש ובכתב של AnyRec.

סעיף 8: אחריות מוגבלת

AnyRec מתחייבת ומצהירה בפניך שהמוצר יתאים באופן מהותי לתיעוד שלו ויפעל בהתאם לתקופה של שלושים (30) יום מהתאריך שבו אתה מקבל את תנאי הסכם זה ותסיים את הורדת המוצר ("תקופת האחריות" ”). אחריות מוגבלת זו חלה רק אם אי ההתאמה מדווחת ל-AnyRec במהלך תקופת האחריות ואם AnyRec מסוגלת לאשר את אי ההתאמה המהותית. זה בטל אם אי ההתאמה של המוצר היא תוצאה של תאונה, שימוש לרעה, יישום שגוי או שימוש לא הולם במוצר. הסעד הבלעדי להפרת אחריות זו יהיה, לפי בחירת AnyRec, או (i) תיקון או החלפה של המוצר; או (ii) החזר של המחיר, אם בכלל, ששילמת כדי להעניק רישיון למוצר.

סעיף 9: כתב ויתור אחריות

בכפוף להוראות סעיף 4 לעיל, המוצר מקבל רישיון על בסיס "כמות שהוא" ו"עם כל התקלות" ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת מכל סוג שהוא. הסיכון המלא באשר לאיכות ולביצועים של המוצר הוא אצלך, ואם יתברר שהמוצר פגום, אתה ולא אף גורם אחר תקבל את מלוא העלות של כל השירות או התיקון הנדרשים. במידה המותרת על פי חוק, ANYREC מתנערת מכל האחריות האחרות על המוצר, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא מוגבלת לאחריות המשתמעת של סחירות, אי-הפרה של צדדים או צדדים. יתרה מכך, ANYREC אינה מתחייבת או לוקחת על עצמה אחריות לדיוק או לשלמות של מידע, טקסט, גרפיקה, קישורים או פריטים אחרים הכלולים במוצר. ANYREC אינה נותנת כל אחריות על כל נזק שעלול להיגרם משידור של וירוס מחשב, תולעת, פצצת זמן, פצצת לוגיקה או תוכנית מחשב אחרת כזו. ANYREC מתנערת במפורש מכל אחריות או מצג בפני משתמשים מורשים או כלפי כל צד שלישי. משך הזמן של כל תקופת אחריות הנדרשת על פי חוק יוגבל לתקופת האחריות המוגבלת. על אף האמור לעיל, ייתכן שיהיו לך זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה וממדינה למדינה.

סעיף 10: כתב ויתור על נזקים תוצאתיים

בשום מקרה לא תהיה אחראית לכל נזק תוצאתי או מקרי כל שהוא הנובע מהשימוש במוצר או מחוסר יכולת להשתמש במוצר, לרבות ללא הגבלה, תקלה במחשב, תקלה של מחשב, תקלה אחרת במוצר, תקלה של עבודה אחרת. האפשרות של נזקים כאלה. מכיוון שמדינות ומדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שההגבלה לעיל לא תחול עליך.

סעיף 11: הגבלת אחריות

ל-INYREC לא תהיה כל אחריות ביחס לתוכן המוצר או כל חלק ממנו, לרבות אך לא מוגבל לשגיאות או השמטות הכלולים בו, הוצאת דיבה, הפרות של זכויות פומביות, חסויות, זכויות, חסויות, חסויות, חסויות פרטיות, זכויות מוסריות או חשיפה של מידע סודי. החבות הכוללת של ANYREC לא תעלה בשום מקרה על המחיר ששולם בפועל עבור המוצר.

אם המוצר כפוף לתביעה מאוימת, פוטנציאלית או ממשית של הפרה של זכותו של אחר, שלגביה כל רשיון עשוי להיות אחראי, בעל הרישיון יעשה מאמצים מהירים וסבירים להפסיק להשתמש במוצר ולמחוק את המוצר מחדש (למחוק את המוצר מחדש) ). ANYREC עשויה לספק לבעל הרישיון מוצר חלופי או מעודכן או שונה ללא תשלום. בנסיבות כאלה, ANYREC לא תישא בהתחייבויות אחרות כלפיך.

סעיף 12: בקרת ייצוא

ארצות הברית שולטת בייצוא של מוצרים ומידע. אתה מסכים לציית להגבלות כאלה ולא לייצא או לייצא מחדש את המוצר למדינות או אנשים האסורים על פי חוקי בקרת היצוא. על ידי הורדת המוצר, אתה מסכים שאינך נמצא במדינה שבה ייצוא כזה אסור או שאתה אדם או ישות שאסור לייצוא כזה. אתה אחראי לעמידה בחוקים של תחום השיפוט המקומי שלך לגבי יבוא, ייצוא או ייצוא מחדש של המוצר.

סעיף 13: מיסים

אתה תישא באחריות לתשלום כל מיסי המכירה, השימוש והמסים הדומים הקשורים לרישיון המוצר.

סעיף 14: סיום

מבלי לפגוע בכל זכויות אחרות, AnyRec רשאית לסיים הסכם זה אם לא תעמוד בתנאים וההגבלות המפורטים כאן. במקרה כזה, עליך להשמיד את כל העותקים של המוצר שברשותך.

סעיף 15: שונות

ANYREC אינה מאפשרת לך להשתמש במוצר שלנו כדי לעשות משהו שמפר את החוק המקומי או מפר זכויות או קניין רוחני של כל צד. אם אתה משתמש בתוכנה שלנו כדי לבצע את הפעילות הבלתי חוקית או להפר זכויות של אחרים, התוצאה הנובעת מכך תהיה באחריותך. אם אינך מסכים עם פריט זה, אנא אל תתקין ו/או תשתמש במוצר התוכנה.

מתבגרים אינם רשאים להשתמש בשירותים הניתנים על ידי AnyRec כדי לעיין בתוכן של הפרות לא חוקיות, מגונות, פורנוגרפיות ואחרות של הסדר הציבורי והמוסר.

במידה המרבית המותרת בחוק, הפרשנות הסופית נתונה לשיקול דעתנו. אם יש לך שאלות לגבי EULA זה, או אם תרצה ליצור קשר עם AnyRec מכל סיבה שהיא, אל תהסס לפנות אלינו: support@anyrec.io